Title Image

Sô cô la pralineé hạt điều

Home  /  Sô cô la viên  /  Sô cô la pralineé hạt điều

Sô cô la pralineé hạt điều

Hạt điều caramen phủ bởi pralineé sô cô la trắng và bột ca cao

Category:

Date: